sviatosti    

Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti ustanovené Ježišom Kristom

krst dieťaťa

Žiadosť o krst dieťaťa nahlasujú rodičia osobne na farskom úrade, kde sa dohodnú  na termíne vyslúženia sviatosti krstu a  krstnej náuky.
V našej farnosti sa väčšinou koná krst raz za mesiac - v poslednú nedeľu mesiaca. Náuka býva v sobotu ráno na farskom úrade.
Krst dospelého nahlasuje záujemca osobne na farskom úrade.

birmovanie

Sviatosť birmovania je pre každého pokrsteného vstupom do života dospelého kresťana. Sviatosť birmovania je podmienkou preto, aby mohol byť niekto krstným a birmovným rodičom. V našej farnosti koná raz za 4 roky po predchádzajúcej niekoľkomesačnej príprave.

prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie sa koná raz do roka. Spravidla prvýkrát pristujujú  žiaci 3. ročníka základnej školy alebo starší záujemci, ktorí sú pokrstení.

sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia sa spravidla vysluhuje v pondelok až sobotu pred sv. omšou

sviatosť pomazania chorých

Táto sviatosť je posilnením chorého alebo starého človeka. Spoločne sa udeľuje raz ročné, spravidla na jeseň v kostole. Individuálne kedykoľvek na požiadanie.

sviatosť manželstva

Záujemci o prijatie sviatosti manželstva je potrebné, aby sa osobne nahlásili na farskom úrade. Spravidla 3 mesiace pred sobášom.

návšteva chorých

Vysluhovanie sviatosti zmierenia  a prijatie Eucharistie chorým po domoch sa koná v našej farnosti - každý prvý piatok v mesiaci dopoludnia. Nových záujemcov je potrebné zahlásiť na farskom úrade alebo v sakristii v kostole.V prípade naliehavej nutnosti kedykoľvek.